Mgr. Pavel Kolert, advokát

Odměna za poskytování právních služeb

Odměna a její výše je upravena zákonem č. 85/199 Sb., o advokacii, v ustanovení § 22 odst. 3, které odkazuje na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále též jen „advokátní tarif„).

Odměna smluvní či mimosmluvní

Smluvní odměna se určuje jako:

Odměna hodinová

 

Výše hodinové odměny je stanovena individuálně podle počtu poskytnutých hodin právní služby, a to v závislosti na odbornosti a složitosti konkrétní věci. Základní hodinová sazba činí 1.800,- Kč. V závislosti na složitosti případu, vyšší specializaci či užití cizího jazyka se může zvýšit.

Odměna za vyřízení věci

 

Na základě dohody si  sjednáme celkovou výši odměny, kterou Vám vyúčtuji po kompletním poskytnutí právní služby. Odměnu pak účtuji bez ohledu na množství hodin strávených nad konkrétní věcí.

Odměna podílová

 

Výše podílové odměny závisí na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Za přiměřenou nelze zpravidla považovat smluvní odměnu stanovenou podílem na výsledku věci, pokud je tento podíl vyšší než 25 %.

Odměna úkonová

 

V tomto případe si sjednáme odměnu za každý úkon, který pro Vás vykonám, jako např. sepis smlouvy, sepis žaloby či účast na soudním jednání apod. Ohledně konkrétních úkonů se vychází z advokátního tarifu.

Odměna paušální

 

Je odměnou, kterou určuje paušál nezávisle na rozsahu vykonaných právních služeb. Je to ideální volba pro ty, kteří potřebují právní služby využívat pravidelně.

Odměna za úspěch ve věci

Tuto odměnu si můžeme sjednat jako dodatečnou odměnu u zvlášť komplikovaných případů.

Hotové výdaje

 

Vedle odměny účtuji hotové výdaje, spojené s poskytnutou právní službou, jako jsou např. soudní, správní a jiné poplatky, poštovní zásilky, kolky, znalecké posudky nebo cestovní náhrady.

O nutnosti těchto výdajů informuji klienta dostatečně předem.

Záloha na odměnu

Můžeme si sjednat. že v průběhu poskytování právních služeb jsou služby hrazeny ze zálohy.  O hrazení ze zálohy je klient postupně informován.

V případě nevyčerpání zálohy před ukončením poskytování právních služeb, vracím přebytek zálohy klientovi.  

Přiměřená záloha na odměnu za poskytování právních má svou opodstatněnost především u nových klientů.

Promeškaný čas

 

V případě poskytování právních služeb mimo Prahu po domluvě s klientem účtuji i tzv. promeškaný čas. Tím je např. čas strávený cestou k soudu apod. Promeškaný čas účtuji sníženou částkou.