Mgr. Pavel Kolert, advokát

Občanské právo včetně práva smluvního, rodinného a dědického

Občanské právo

 • sepis smluv
  • darovací smlouvy
  • kupní smlouvy
  • zřízení věcného břemene doživotního užívání nemovitosti, stezky a cesty či další
  • smlouva o smlouvě budoucí
  • prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
  • zástavní smlouvy
  • nájemní či podnájemní smlouvy
  • smlouvy o dílo
  • zápůjčka a výpůjčka
  • zprostředkovatelské smlouvy
  • rezervační smlouvy
  • nepojmenované a další smlouvy
   • příprava smlouvy dle potřeb či požadavků klienta
 • revize smluv
  • posouzení a kontrola smluv dodaných druhou smluvní stranou a upozornění na rizika ze smlouvy plynoucí
 • nároky z vadného plnění a ochrana spotřebitele
 • věcná břemena
  • zřízení, změna či zrušení věcných břemen a příprava k tomu potřebných listin
 • záležitosti týkající se spoluvlastnictví
  • poradenství a sepis dohod o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • zastupování v soudních sporech
 • rodinné právo
  • rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů
  • úprava péče o nezletilé děti
  • výživné
   • výživné mezi manželi, výživné na děti – zletilé či nezletilé
   • zvýšení či snížení výživného
 • dědické právo
  • právní poradenství v řízení o pozůstalosti
  • poradenství ohledně závěti či poradenství ve věci vydědění
 • sousedské spory
 • náhrada škody
  • vymáhání náhrady škody
 • bezdůvodné obohacení

Nenašli jste v této sekci to, co jste hledali?

Občanské právo

V tom případě si nedělejte starosti a ozvěte se mi, ať můžeme věc krátce prodiskutovat a zjistit, zda  Vám budu schopen pomoci nebo poradit.